Stichting Bungkulung zet zich in voor de zelfredzaamheid van mensen in Nepal. Vooral door langdurige hulp te verlenen aan kleinschalige projecten en activiteiten op gebied van onderwijs, gezondheidszorg, ondernemerschap en duurzame ontwikkeling.

De stichting richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen, met name vrouwen. Dit doen wij al meer dan 20 jaar. Uitgangspunt is dat de projecten en uitvoering van de Nepalezen zelf afkomstig zijn. Door wederzijds vertrouwen en persoonlijk contact met kleine NGO’s en bedrijfjes hebben de projecten een grote kans van slagen. De ondersteuning aan deze organisaties is langjarig. De bedoeling is dat de stichting kleinschalig blijft zodat persoonlijk contact blijft.

Het stichtingsbestuur voert de werkzaamheden op vrijwillige basis uit. Gezamelijke noemer is de bijzondere band met Nepal en de lokale bevolking. Aanleiding voor de totstandkoming van de stichting waren de bouwplannen voor een kostschool in het dorp Bungkulung binnen het district Taplejung in 2010. Deze bouw is er nooit gekomen maar er wordt nu op andere wijze scholing aangeboden voor kinderen die anders niet naar school kunnen gaan.

Doelen

Zelfbeschikkingsrecht is een grondwaarde. Goede voeding, gezondheidzorg en onderwijs zijn hiervoor cruciaal. Vaak ontbreekt het hieraan in Nepal. Met name wezen, andere kansarme kinderen en vrouwen zijn daarvan de dupe. Iedereen verdient gelijke kansen, ongeacht sociaaleconomische status, etnische afkomst, religie of seksuele geaardheid.

Ook met het verstrekken van micro-kredieten aan kleine ondernemers, gesteund door onze donateurs, stelt de stichting zich tot doel hun kansen, vrijheid en zelfbeschikking te vergroten.

Beleid

In december 2011 heeft het bestuur het beleidsplan 2012-2014 vastgesteld, waarin strategie, groeimodel en operatiekader is vastgelegd. Als vervolg is een visiestuk opgesteld. Daarin werd een aantal instrumenten geboden voor het toetsen van aanvragen en het beheersbaar houden van de organisatie. In februari 2017 is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Dit beleidsplan kunt u hier inzien.

ANBI-status

Sinds 2010 heeft Stichting Bungkulung de ANBI-status, die wordt verleend aan instellingen die minimaal 90% van hun inkomsten inzetten voor het algemeen nut. Donateurs mogen daarom giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt een periodieke (bijvoorbeeld jaarlijkse) gift opgeven als vaste aftrekpost.